Undang-undang Warisan Islam – Faraid

Undang-undang Warisan Islam – Faraid

Artikel ini membincangkan undang-undang warisan Islam atau Faraid yang secara amnya digunapakai  untuk aset-aset seorang Muslim yang meninggal dunia. Pengecualian terhadap kebolehgunaan umum Faraid juga dibincangkan.

 Seksyen 112 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Bab 3) (AMLA) memperuntukkan bahawa aset-aset seorang Muslim yang meninggal dunia yang berdomisil di Singapura pada masa kematiannya hendaklah diagihkan mengikut prinsip undang-undang Islam dan (di mana terpakai) adat Melayu.

Undang-undang Islam yang menentukan cara dan susunan untuk pengagihan aset-aset seorang Muslim yang meninggal dunia dikenali sebagai Faraid. Prinsip-prinsip Faraid dapat dijumpai dalam Kitab Suci Al-Quran, tradisi dan kata-kata dari Nabi (saw) dan pendapat majoriti para ulama Islam. Faraid secara amnya digunakan untuk aset-aset seorang Muslim yang meninggal dunia yang tidak diberikan di bawah Wasiat (Will) yang telah meninggal dunia dan yang tidak termasuk dalam keterangan mana-mana “aset-aset terkecuali” yang disenaraikan di bawah.

Wasiat Muslim

Seksyen 111 AMLA membenarkan seorang Muslim untuk membuat Wasiat untuk melupuskan asetnya selepas kematiannya. Walau bagaimanapun, Wasiat mesti mematuhi syarat-syarat, dan tertakluk kepada sekatan yang dikenakan oleh, sekolah undang-undang Islam yang diakui olehnya. Wasiat Muslim dibincangkan dengan lebih terperinci dalam satu artikel berasingan.

Aset-aset yang Dikecualikan: Aset seorang Muslim yang meninggal dunia yang dikecualikan dari pengagihan selaras dengan Faraid

Umumnya, terdapat 3 jenis aset seorang Muslim yang meninggal dunia yang dikecualikan dalam pengagihan mengikut Faraid :

(a) Hartanah yang dipegang dalam penyewaan bersama

Harta yang dipegang oleh seorang Muslim yang meninggal dunia dalam penyewaan bersama dengan orang lain atau dengan orang-orang lain akan diserahkan kepada penyewa atau penyewa-penyewa yang masih hidup. ‘Bahagian’ si mati dalam harta itu tidak diagihkan kepada warisnya (heirs) di bawah Faraid. Ini adalah kedudukan yang diambil oleh mahkamah undang-undang sivil di Singapura serta Majlis Ugama Islam Singapura dalam keputusan (Fatwa) baru-baru ini (2019) : https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Fatwa/English-Joint-Tenancy

(b) Wang Dana Providen Pusat (CPF) yang dicalonkan

Sekiranya seorang Muslim yang telah meninggal telah mencalonkan seorang penama atau beberapa penama untuk menerima wang CPF atas kematiannya, penama atau penama-penama sedemikian akan menerima amaun atau amaun-amaun yang dinamakan. Amaun atau amaun-amaun yang dicalonkan dari wang CPF si mati tidak akan diagihkan kepada warisnya (Heirs) di bawah Faraid.

(c) Manfaat/pembayaran polisi insurans nyawa yang dicalonkan

Sekiranya seorang Muslim yang telah meninggal dunia telah mencalonkan seorang penama atau beberapa penama untuk menerima manfaat/pembayaran polisi insuransnya selepas kematiannya, penama atau penama-penama sedemikian berhak menerima manfaat/pembayaran polisi tersebut. Manfaat  polisi/pembayaran di bawah polisi insurans si mati yang dicalonkan tidak boleh diagihkan kepada waris beliau (Heirs) di bawah   Faraid. MUIS telah menetapkan  dalam satu  fatwa bahawa  pencalonan  polisi insurans yang boleh dibatalkan adalah dibenarkan di bawah undang-undang Islam :  https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Fatwa/English-Revocable-Insurance-Nomination.

(d) Harta sepencarian atau aset-aset yang diperolehi bersama oleh seorang Muslim yang telah meninggal dunia dan pasangannya

Di bawah Seksyen 112(3) AMLA, Mahkamah boleh membuat suatu perintah untuk pembahagian aset-aset yang adalah harta  sepencarian (aset-aset yang telah diperolehi secara bersama oleh seorang Muslim yang  telah meninggal dunia dan pasangannya) mengikut kadar yang mahkamah fikirkan adalah sesuai.  Pembahagian harta sepencarian mempunyai asalnya dari  adat Melayu. Dalam praktiknya, permohonan untuk perintah sedemikian adalah jarang berlaku. Harta sepencarian yang menjadi subjek  Perintah Mahkamah yang dibuat di bawah Seksyen 112(3) AMLA tidak akan diagihkan kepada waris (Heirs) orang yang meninggal  di bawah Faraid.

(e) Aset-aset yang diberikan di bawah Wasiat

Aset-aset yang telah diberikan di bawah wasiat Muslim  yang meninggal dunia tidak akan diagihkan kepada waris (Heirs) orang  yang meninggal dunia di bawah Faraid.

Siapa pewaris (Heirs) seorang Muslim yang meninggal dunia di bawah Faraid?

(a)  Waris lelaki terdiri daripada empunya si mati:

 • Anak lelaki
 • Bapa
 • Datuk  (bapa kepada bapa)
 • Suami
 • Saudara lelaki
 • Bapa saudara (saudara lelaki kepada bapa)
 • Anak lelaki kepada anak lelaki
 • Anak saudara lelaki yang bertalian darah
 • Bapa saudara (abang lelaki yang bertalian darah kepada bapa)
 • Sepupu Lelaki
 • Saudara lelaki yang bertalian darah
 • Sepupu lelaki yang bertalian darah
 • Saudara lelaki satu rahim
 • Anak saudara lelaki (anak kepada saudara lelaki)

(b)  Waris perempuan terdiri daripada empunya si mati:

 • Anak perempuan
 • Ibu
 • Ibu kepada Ibu
 • Ibu kepada Bapa
 • Saudara perempuan
 • Saudara perempuan yang bertalian darah
 • Anak perempuan kepada anak lelaki
 • Saudara perempuan satu rahim
 • Isteri

‘Saudara-saudara bertalian darah’ adalah saudara dengan bapa yang sama tetapi ibu yang berbeza.

‘Saudara satu rahim’ adalah saudara dengan ibu yang sama tetapi bapa yang berbeza.

Bagaimana untuk mengira bahagian pewaris seorang Muslim yang meninggal di bawah Faraid

Peraturan pengagihan di bawah Faraid adalah rumit. Anda dinasihatkan untuk menggunakan kalkulator warisan secara online di https://www.syariahcourt.gov.sg/Syariah/front-end/TrialCal_ Redirect.aspx.

Disemak semula: 2.11.2019

In light of the current situation, please note that video and phone consultations are also available if you would prefer.
close-link
× Available on Whatsapp