Mengapa Anda Tidak Boleh Abaikan Faraid

Mengapa Anda Tidak Boleh Abaikan Faraid

Artikel ini membincangkan hukum warisan Muslim atau Faraid, penggunakannya di Singapura dan akibat tidak mematuhinya.

Di Singapura, orang Islam dikehendaki mengikut Hukum Islam atau Syariah dalam perkara peribadi seperti perkahwinan, perceraian dan warisan. Peraturan-peraturen yang terpakai kepada orang Islam dalam perkara ini adalah sangat berbeza dari yang terpakai kepada orang bukan Islam.

Mengenai subjek warisan, undang-undang Islam yang menentukan cara dan susunan untuk  pengagihan aset-aset seorang Muslim yang meninggal dunia adalah dikenali sebagai Faraid. Prinsip-prinsip Faraid dapat dijumpai dalam kitab suci Al-Quran, tradisi dan kata-kata dari Nabi (saw) dan pendapat majoriti para ulama Islam. Faraid secara amnya digunapakai untuk aset-aset seorang Muslim yang meninggal dunia kecuali aset-aset yang telah diberikan di bawah Wasiat (Will) si mati dan aset-aset tertentu yang “dikecualikan”.

Penggunaan Faraid Bagi Orang Muslim Di Singapura

Di bawah undang-undang Singapura, Seksyen 112 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Bab 3) (AMLA) memperuntukkan bahawa aset-aset seorang Muslim yang meninggal dunia yang bermastautin di Singapura pada masa kematiannya hendaklah diagihkan selaras dengan prinsip- prinsip undang-undang Islam dan (jika berkenaan) adat Melayu.

Di bawah undang-undang Islam, setiap orang Islam diwajibkan secara tegas untuk menyerah kepada, mematuhi dan mengikuti perintah-perintah Tuhan (swt) tanpa terkecuali. Peraturan-peraturan utama Faraid dapat dijumpai dalam sumber hukum Islam yang paling tinggi dan paling suci, iaitu Kitan Suci Al-Quran. Dari masa ke masa, beberapa peraturan ini telah dijelaskan dan ditambah dengan kata-kata dan tradisi Nabi (saw) dan pendapat majoriti ulama Islam. Peraturan-peraturan Faraid memastikan bahawa aset-aset seorang Muslim yang meninggal dunia diagihkan di kalangan waris beliau (Beneficiary) secara adil dan saksama. Ia adalah dilarang (Haram)  bagi sebarang orang Muslim untuk tidak mematuhi atau mengabaikan Faraid.

Aset-aset Seorang Yang Meninggal Dunia Yang Tertakluk Kepada Faraid

Secara amnya, semua  aset-aset si mati dalam apa jua perihal dan bentuk adalah tertakluk kepada Faraid, termasuk wang tunai, barang kemas, tanah, saham, stok, bon, kenderaan bermotor, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sesetengah jenis aset, contohnya harta yang dipegang di bawah penyewaan Bersama atau aset yang tertakluk kepada Wasiat (Will) si mati boleh dikecualikan daripada pengagihan selaras dengan peraturan Faraid.

Tambahan pula, peraturan-peraturan Faraid tidak perlu diikuti apabila semua waris yang si mati  (Beneficiary)  bersetuju untuk mengagihkan aset-aset si mati dengan cara yang tertentu, sebagai contoh, dalam perkadaran yang sama di kalangan mereka semua.

Akibat Undang-undang Melanggar Faraid

Memandangkan pemerhatian dan pematuhan kepada Faraid adalah mandatori di bawah undang-undang Singapura, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap Pentadbir harta pusaka si mati yang Muslim atau sesiapa yang berurusan atau bercampur dengan atau melupuskan harta si mati dengan melanggar peraturan Faraid. Saman sivil boleh dibawa untuk memastikan Pentadbir atau orang itu boleh dipertanggungjawabkan. Dalam sesetengah kes, Pentadbir atau pengacara mungkin juga menghadapi pendakwaan jenayah.

Seterusnya, jika Muslim yang meninggal dunia ada, dalam masa hayat beliau, melaksanakan dokumen wasiat yang mempunyai kesan melanggar peraturan Faraid atau yang bertujuan untuk mengelakkan penggunaan peraturan-peraturan Faraid untuk aset-aset beliau apabila beliau meninggal dunia, maka dokumen itu boleh dianggap tidak sah oleh  Mahkamah: lihat kes Mohamed Ismail Bin Ibrahim v Mohd Taha Bin Ibrahim [2004] 4 SLR 756; [2004] SGHC 210.

Adakah Ada Mana-mana Situasi Lain Di Mana Faraid Tidak Digunapakai?

Faraid hanya terpakai kepada aset-aset si mati yang merupakan seorang Muslim pada masa  beliau meninggal dunia dan kepada waris si mati (Beneficiary) yang beragama Islam pada masa kematian si mati. Oleh itu, Faraid tidak terpakai kepada aset-aset si mati yang telah meninggalkan Islam semasa hayat beliau dan yang telah meninggal dunia sebagai bukan Islam. Begitu juga, waris (Beneficiary) seorang Muslim yang meninggal dunia tidak boleh mewarisi dari si mati di bawah Faraid jika dia telah meninggalkan Islam dan bukan Islam pada masa kematian si mati. Tidak ada hak warisan di bawah Faraid antara seorang Muslim dan bukan Islam.

Disemak semula: 2.11.2019

In light of the current situation, please note that video and phone consultations are also available if you would prefer.
close-link
× Available on Whatsapp