Hibah

Hibah

Artikel ini membincangkan Hibah dan yang peraturan undang-undang Islam yang terpakai baginya.

Hibah secara mudah bermaksud “hadiah”.

Seorang Muslim boleh dengan serta merta memberikan apa-apa yang dia memiliki (atau apa-apa jumlah daripadanya) kepada orang lain atau kepada pihak lain (contohnya sebuah organisasi amal)  dengan  secara serta merta memindahkan kedua-dua  hakmilik sah untuk dan pemilikan subjek hadiah kepada penerima hadiah (dipanggil “penerima”).

Secara alternatif, orang yang membuat hadiah itu (dipanggil “penderma”) boleh melaksanakan suatu dokumen (biasanya “Surat Ikatan Hadiah”) untuk mengisytiharkan hadiah kepada penerima. Dalam keadaan ini, hakmilik sah untuk dan pemilikan subjek hadiah itu tidak boleh serta merta diserahkan kepada pihak yang telah selesai.

Peraturan Yang Terpakai Untuk Hibah

 1. Tidak perlu dikatakan, untuk Hibah menjadi sah, penderma mesti sekurang-kurangnya mempunyai hakmilik sah kepada subjek hadiah itu dan mesti mempunyai kapasiti sah untuk memberikan yang sama kepada penderma.
 2. Hibah yang dibuat oleh seorang yang belum cukup umur atau seseorang yang tidak mempunyai keupayaan mental atau oleh orang yang di bawah tekanan atau paksaan adalah tidak sah.
 3. Hibah mesti dengan jelas menyatakan tawaran hadiah itu kepada penderma, keterangan yang tepat perihal subjek hadiah dan syarat-syarat hadiah tersebut (jika ada) serta fakta bahawa hadiah itu dibuat tanpa apa-apa balasan (bayaran wang atau bentuk ganjaran atau jangkaan bayaran atau ganjaran yang lain ) daripada penerima.
  1. Ulama Islam daripada mazhab Islam Shafie, Hanbali dan Maliki berpendapat bahawa Hibah boleh dapat dibatalkan pada bila-bila selagi subjek hadiah itu belum diserahkan kepada penerima. Sebaik sahaja penerima telah mengambil milik subjek hadiah itu, Hibah tidak boleh dibatalkan oleh penderma, melainkan hadiah itu adalah dari ibu bapa atau datuk nenek kepada anak atau cucunya.
  2. Jika memilih untuk membatalkang Hibah, dia mesti melaksanakan salah satu daripada tugas-tugas berikut sebagai kaffarah (satu bentuk denda agama):
   1. menyediakan makanan untuk 10 orang miskin dengan jenis makanan yang biasanya dimakan oleh penderma; atau
   2. menyediakan pakaian untuk 10 orang miskin; atau
   3. berpuasa selama 3 hari.

Hibah lwn Faraid

Aset-aset seorang Muslim yang meninggal dunia yang telah diberikan dalam masa hayatnya jatuh di luar faraid. Dalam erti kata lain, aset-aset ini akan kekal sebagai harta penderma dan tidak diagihkan kepada ahli waris (Beneficiary) si mati.

Hibah lwn Wasiat (Will)

Dalam Wasiat, seorang Muslim tidak dibenarkan untuk memberikan mana-mana aset-aset beliau kepada orang-orang yang sudah menjadi waris beliau di bawah Faraid. Selanjutnya, di dalam Wasiat, seorang Muslim tidak dibenarkan memberikan lebih dari satu pertiga (1/3) aset-asetnya. Sekatan ini yang tidak terpakai kepada Hibah.

Hibah Ruqbah

Hibah Ruqbah adalah satu bentuk hadiah bersyarat yang mana penderma berkata: “harta ini adalah milik anda sebagai ruqba;  jika kamu mati sebelum saya, harta itu menjadi milik saya dan  jika saya mati sebelum kamu, harta itu menjadi milikmu.”  Istilah Arab “ruqba” bermaksud menanti untuk yang lain mati.

Malangnya, ulama Islam berbeza pendapat mengenai kesahihan hadiah sedemikian di bawah undang-undang Islam. Mungkin hadiah sedemikian itu dilihat sebagai berkuatkuasa selepas kematian penderma dalam mana keadaan ia mungkin tertakluk kepada sekatan yang terpakai kepada Wasiat seperti yang diterangkan di atas.

Tarikh: 23.10.2019

In light of the current situation, please note that video and phone consultations are also available if you would prefer.
close-link
× Available on Whatsapp