The Muslim Will – Wasiat

The Muslim Will – Wasiat

Artikel ini membincangkan kaedah-kaedah utama yang digunapakai untuk Wasiat Muslim.

Setiap orang Muslim digalakkan untuk meninggalkan Wasiat.

Ayat 103 dari Surah Al-Maidah (Bab 5 dari Al-Quran) adalah salah satu daripada beberapa perintah-perintah ilahi mengenai Wasiat, terjemahan (Yusuf Ali) yang mana berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman! apabila maut mendekati salah seorang di antara kamu (ambil) saksi-saksi di antara kamu apabila berwasiat dua orang lelaki yang adil dari (persaudaraan) sendiri atau orang lain daripada luar jika kamu sedang mengembara di bumi dan kemungkinan maut menimpa kamu (demikian). Jika kamu meragui (kebenaran mereka) tahan mereka berdua setelah solat dan biarkan mereka berdua bersumpah demi Tuhan: “Kami tidak menghendaki dalam ini untuk memperoleh untung apa pun duniawi walaupun (benefisiari) adalah saudara dekat kami: kami tidak akan menyembunyikan bukti di hadapan Tuhan: jika kami lakukan maka lihatlah! dosa itu atas kami!”

Wasiat Muslim juga tertakluk kepada kaedah-kaedah yang berasal dari kata-kata dan amalan Nabi (saw) dan pendapat majoriti ulama Islam. Sebagai contoh, adalah Nabi (saw) yang mengisytiharkan bahawa seorang Muslim tidak boleh memberikan lebih daripada satu pertiga (1/3) aset-aset beliau dalam Wasiat.

Undang-undang Singapura Mengenai Wasiat Muslim

Seksyen 111 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Bab 3) (AMLA) membenarkan seorang Muslim untuk membuat Wasiat untuk melupuskan aset-aset beliau selepas kematian. Walau bagaimanapun, Wasiat itu mesti mematuhi syarat-syarat, dan tertakluk kepada sekatan yang dikenakan oleh, sekolah undang-undang Islam yang dianut oleh beliau.

Beberapa Peraturan Utama Yang Digunapakai Untuk Wasiat Muslim

  1. Untuk menjadi sah, Wasiat Muslim mestilah telah ditandatangani di hadapan 2 saksi lelaki Muslim.
  2. Seorang Muslim tidak boleh membuat Wasiat memihak kepada seseorang yang adalah waris beliau di bawah Faraid. Wasiat Muslim hanya untuk yang bukan benefisiari ( Ajnabi ) sahaja.
  3. Seperti yang dinyatakan di atas, seorang Muslim tidak boleh memberikan lebih dari satu pertiga (1/3) aset-aset beliau dalam Wasiat. Dua pertiga (2/3) daripada aset-aset beliau mesti dikhaskan untuk benefisiari beliau di bawah Faraid.
  4. Pewasiat (orang yang membuat Wasiat) mestilah seorang dewasa berfikiran waras.
  5. Objek pemberian dalam Wasiat mesti sah di bawah undang-undang Islam. Sebagai contoh, hadiah yang bertujuan untuk memberi manfaat kepada manusia pada umumnya atau untuk menguatkan hubungan keluarga sangat digalakkan. Ini mengikuti bahawa seorang Muslim dilarang membuat Wasiat yang objeknya tidak konsisten dengan atau bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam.
  6. Tidak ada larangan di bawah undang-undang Islam terhadap seorang Muslim yang membuat Wasiat memihak kepada orang bukan Muslim, tertakluk setentunya, kepada kaedah tentang objek hadiah itu yang disebut pada 5 di atas.
  7. Seksyen 111 (2) AMLA menyatakan bahawa Wasiat Muslim adalah tertakluk kepada peruntukan Akta Wasiat (Bab 352) dengan pengecualian Seksyen 3 daripadanya, Akta Probet dan Pentadbiran (Bab 251) dan Akta Insurans (Bab 142).

Faraid Dan Wasiat Muslim

Aset-aset seorang Muslim yang telah meninggal dunia yang telah diberikan dalam Wasiat tidak tertakluk kepada Faraid. Peraturan pengagihan Faraid tidak digunapakai untuk aset-aset sebegitu.

In light of the current situation, please note that video and phone consultations are also available if you would prefer.
close-link
× Available on Whatsapp