Alasan Dan Kesan Perceraian Dalam Undang-undang Islam

Alasan Dan Kesan Perceraian Dalam Undang-undang Islam

Artikel ini membincangkan pelbagai alasan perceraian dan akibat dari segi undang-undang terhadap pelbagai jenis perceraian dalam undang-undang Islam.

Alasan Perceraian

Di bawah undang-undang Islam, perkahwinan mungkin dibubarkan:

 1. Setelah pelafazan perceraian (talak) oleh:
  1. suami dengan cara perceraian dengan penebusan (khuluk); atau
  2.  suami secara bebas daripada khuluk; atau
  3. isteri dalam kes talak tafweed; atau
  4. Penimbangtara (Hakam); atau
 2. Oleh Mahkamah setelah mendapat temuan bahawa suami telah melanggar syarat tertulis perkahwinan (taklik); atau
 3. Oleh Mahkamah apabila membuat keputusan pembatalan (fasakh);
 4. Oleh Mahkamah, atas temuan bahawa perkahwinan itu adalah tidak sah di bawah undang-undang Islam.

Perceraian Melalui Pelafazan Talak Oleh Suami Atau Melalui Cara Khuluk

Seorang suami boleh memohon untuk perceraian atau menyetujui permohonan oleh isterinya untuk perceraian dan selepas itu secara sukarela melafazkan talak: Seksyen 46(B) dan 47(3) Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Bab 3) (AMLA).

Sebagai alternatif, suami dan isteri boleh bersetuju untuk perceraian dengan cara khuluk seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 47(4) AMLA. Perceraian seperti itu dilaksanakan oleh suami yang melafazkan talak setelah pembayaran sejumlah wang oleh isteri kepada suami.

Di Singapura, suami boleh melafazkan talak walaupun sebelum memulakan prosiding perceraian di Mahkamah.

Talak Tafweed

Talak tafweed tidak diperuntukkan secara nyata dalam AMLA tetapi diakui sah di bawah undang-undang Islam. Talak tafweed dilaksanakan apabila isteri melafazkan talak selepas menerima pewakilan dari suami kepada isteri tentang hak suami untuk melafazkan talak. Dalam kes sebegini, talak dilafazkan oleh isteri dan bukan oleh suami.

Talak melalui Hakam

Seksyen 50 AMLA memperuntukkan untuk pelantikan Penimbangtara (Hakam). Sekiranya suami tidak bersetuju dengan perceraian yang dipohon oleh isterinya dan/atau bukti yang dibentangkan tidak membuktikan bahawa suami telah melanggar mana-mana syarat tertulis perkahwinan (taklik) dan/atau bukti yang dibentangkan tidak menetapkan apa-apa alasan atas mana Mahkamah boleh membuat perintah fasakh, Mahkamah diberi kuasa untuk memerintahkan pelantikan Hakam masing-masing untuk suami dan isteri. Jika Hakam-hakam tidak dapat mencapai perdamaian dan berpendapat bahawa suami dan isteri harus bercerai, Hakam-hakam boleh melaksanakan perceraian dengan satu perlafazan talak oleh salah seorang daripada mereka. Dalam kes sebegini, talak dilafazkan oleh Hakam dan bukan oleh suami atau isteri.

Cerai Taklik

Cerai taklik diperuntukkan dalam Seksyen 48 AMLA. Jika suami tidak bersetuju terhadap perceraian yang dipohon oleh isterinya, tetapi bukti yang dibentangkan oleh isteri membuktikan yang suami telah melanggar syarat tertulis perkahwinan (taklik) Mahkamah boleh mengumumkan bahawa perceraian telah berlaku oleh sebab pelanggaran itu. Salah satu syarat itu ialah: jika pada bila-bila masa, suami itu meninggalkan isteri atau tidak memberikan nafkah untuk isteri untuk tempoh berterusan selama 4 bulan atau lebih, Mahkamah mungkin memerintahkan perceraian.

Fasakh

Seksyen 49 AMLA menetapkan senarai tidak-menyeluruh keadaan-keadaan di atas bukti mana Mahkamah boleh memerintahkan pembatalan (fasakh), sebagai contoh, di mana suami telah dihukum penjara selama tempoh 3 tahun atau lebih, atau di mana suami mati pucuk pada masa perkahwinan dan terus begitu, atau di mana suami telah melayani isterinya dengan kekejaman. Mahkamah boleh memerintahkan fasakh hanya selepas ia telah menerima bukti daripada isteri dan sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

Ketidaksahan Perkahwinan

Akhirnya, semua perkahwinan Muslim mesti memenuhi dan mematuhi peraturan tertentu munakahat (undang-undang perkahwinan Islam). Mahkamah boleh memansuhkan sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan melanggar peraturan-peraturan ini dan oleh itu adalah tidak sah di bawah undang-undang Islam.

Kesan-kesan Perceraian

 1. Di bawah undang-undang Islam, perceraian pertama antara suami dan isterinya Disebut sebagai “talak raj’ie”. Dalam talak raj’ie, suami boleh berdamai (rujuk) dengan isteri dalam tempoh “menunggu” 3 bulan selepas perceraian (tempoh iddah) tanpa perlu untuk mereka menjalani upacara perkahwinan (nikah). Dalam kes sedemikian, suami dikatakan telah “menarik balik” perceraian itu. Suami dan isteri juga boleh merujuk jika mereka bercerai untuk kali ke-2. Seksyen 102 dan 107 AMLA memperuntukkan pendaftaran untuk rujuk. Selepas tempoh iddah, suami dan isteri tidak dibenarkan untuk rujuk tetapi boleh berkahwin lagi dengan menjalani nikah.
 2. Jika seorang suami dan isteri bercerai buat kali ke-3, perceraian itu dikenali di bawah undang-undang Islam sebagai “talak ba’in kubra”. Di dalam talak ba’in kubra, suami dan isteri tidak boleh rujuk atau berkahwin lagi. Suami dibenarkan untuk berkahwin semula dengan isteri hanya selepas isteri itu, selepas perceraian itu, menikahi lelaki lain dan kemudiannya bercerai dari lelaki tersebut selepas perkahwinan mereka telah disempurnakan.
 3. Juga, suami dan isteri yang telah diceraikan melalui pelafazan talak oleh Hakam atau atas alasan fasakh atau dengan cara khuluk tidak diizinkan untuk rujuk. Mereka boleh, bagaimanapun, berkahwin semula dengan menjalani nikah.
 4. Seorang suami juga boleh menceraikan isterinya untuk kali pertama dengan menyebut satu perceraian tiga-talak (talak tiga), misalnya, dengan mengatakan: “Saya menceraikan isteri saya dengan tiga talak “. Dalam hal demikian, perceraian yang dilaksanakan adalah talak ba’in kubra.
In light of the current situation, please note that video and phone consultations are also available if you would prefer.
close-link
× Available on Whatsapp